เกี่ยวกับเรา
 
    บริษัท สยาม เมดิคอลเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์จำกัด เป็นผู้ให้บริการการฝึกอบรมหลักสูตรทางวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ และการพยาบาล ดำเนินงานโดยทีมแพทย์ และพยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารและการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในโรงพยาบาลรัฐ/เอกชนมากว่า 15 ปี ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทประกอบธุรกิจบริการให้ความรู้ฝึกสอนและอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ตามใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0115551004791 มีนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้คุณภาพมาตรฐานสากล และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้ บริการทุกระดับได้รับประโยชน์สูงสุด
 
 
     เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางการแพทย์ในเรื่องการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่บุคคลในหน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.,safety commitee) ,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.,safety officer) ที่มีความสนใจและต้องการจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและขั้นสูงให้แก่บุคคลากรในหน่วยงานอันจะเป็นการเพิ่มทักษะและความพร้อมให้แก่ทีมเจ้าหน้าที่ในการเตรียมรับสถานะการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
image
 
หลักสูตรอบรมปฐมพยาบาล
และปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
 
สำหรับพนักงานแบบ In-House
 
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน พร้อมใบรับรอง
(Certificate)
 
 
 
 
หลักสูตรอบรมปฐมพยาบาล
และปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง
 
 สำหรับพนักงานแบบ In-House
 
ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน พร้อมใบรับรอง
(Certificate)
 
 
  

image
ภาพบรรยากาศการอบรม
กดเลือกอัลบั้ม

ความไว้วางใจจากลูกค้า

 
 

บทความน่ารู้

แนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิตปี ค.ศ.2015 ตาม guidelines American Heart Association, The Heart Association of Thailand และ Thai Resuscitation Council

ผู้เขียนอ้างอิงตาม American Heart Assosiation ( AHA ) Guidelines for Cardiopulmonary Resucsitation ( CPR )and Emergency Cardiovascular Care ( ECC ) 2015

เนื้อหาของบทความด้านล่างเกิดจากประสบการณ์จริง ของผู้เขียนทั้งในบทบาทของผู้ให้การรักษาพยาบาล ผู้พบเห็นในขณะที่ยังทำงานในตึกอุบัติเหต และบทบาทของวิทยากร ผู้เขียนจึงอยากนำเทคนิค ดังกล่าวมาถ่ายทอด เพื่อประโยชน์ต่อนักปฐมพยาบาลทุกคน

กระดูกที่หักนั้นมีความรุนแรงแค่ไหน หากเราต้องการประเมินความรุนแรงของการหักในครั้งนั้นให้เราใช้เทคนิคการประเมินที่เรียกว่า

ติดต่อเรา
ขอรับรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
Powered by MakeWebEasy.com